Παρενέργειες έχει το σύστημα του κέρδους όχι η επιστήμη και ο εμβολιασμός

Τα εμβόλια αποτελούν μία τεράστια ανακάλυψη, ένα μεγάλο όπλο στα χέρια της ιατρικής και των κοινωνιών για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων.

Η βελ­τί­ω­ση των όρων ζωής μαζί με τον μα­ζι­κό εμ­βο­λια­σμό έδωσε την δυ­να­τό­τη­τα στην  αν­θρω­πό­τη­τα να αντι­με­τω­πί­σει μά­στι­γες όπως η ευ­λο­γιά, η πο­λιο­μυ­ε­λί­τι­δα, ο τέ­τα­νος, η δι­φθε­ρί­τι­δα, η ερυ­θρά, η ιλαρά, η φυ­μα­τί­ω­ση, ο τύφος κλπ.

Σή­με­ρα λόγω των εμ­βο­λια­σμών υπο­λο­γί­ζε­ται ότι μέχρι και 6 εκα­τομ­μύ­ρια θά­να­τοι απο­φεύ­γο­νται κάθε χρόνο.

Τα εμ­βό­λια πε­ριέ­χουν ου­σί­ες όπως ζώ­ντες ή εξα­σθε­νη­μέ­νους ιούς (τα πα­λαιό­τε­ρα εμ­βό­λια) και αδρα­νο­ποι­η­μέ­νους ιούς η πρω­τε­ΐ­νες ή γε­νε­τι­κό υλικό mRNA ή DNA του ιού (τα νε­ό­τε­ρα εμ­βό­λια). Δη­λα­δή τα εμ­βό­λια μι­μού­νται τον ιό χωρίς όμως να προ­κα­λούν τη νόσο, ανα­γκά­ζουν τον ορ­γα­νι­σμό να πα­ρά­ξει  κύτ­τα­ρα μνή­μης και αντι­σώ­μα­τα, ώστε αν έρθει ο ορ­γα­νι­σμός σε επαφή με το πραγ­μα­τι­κό ιό να πα­ρά­ξει πολύ γρή­γο­ρα και σε με­γά­λες πο­σό­τη­τες πολλά αμυ­ντι­κά κύτ­τα­ρα και αντι­σώ­μα­τα ώστε να εξου­δε­τε­ρώ­σει τον ιό.

‌Σύμ­φω­να με τον πα­γκό­σμιο ορ­γα­νι­σμό υγεί­ας αυτή τη στιγ­μή τρέ­χουν 180 projects και κλι­νι­κές με­λέ­τες για εμ­βό­λιο σε όλο τον κόσμο, με διά­φο­ρες τε­χνι­κές που προ­χώ­ρη­σαν ρα­γδαία μέσα στο χρόνο, επι­τρέ­πο­ντας να έχου­με πολύ γρή­γο­ρα δια­θέ­σι­μο εμ­βό­λιο για την αντι­με­τώ­πι­ση του κο­ρο­νοϊ­ού. Το άλμα αυτό της επι­στή­μης έχει επι­τευ­χθεί επει­δή: α) υπήρ­χε μία προ­ερ­γα­σία πάνω σε νέες τε­χνι­κές πα­ρα­σκευ­ής εμ­βο­λί­ων την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία (η βα­σι­κή έρευ­να πα­ρό­λο που δεν είναι επι­λο­γή των φι­λε­λευ­θέ­ρων κυ­βερ­νή­σε­ων, όσο υπάρ­χει στοι­χειω­δώς δη­μό­σια παι­δεία κι έρευ­να, που σέ­βε­ται την επι­στή­μη, κάνει με­γά­λα κι απα­ραί­τη­τα προ­χω­ρή­μα­τα), β) στον πολύ γρή­γο­ρο προσ­διο­ρι­σμό του γο­νι­διώ­μα­τός του από τις κι­νε­ζι­κές επι­στη­μο­νι­κές αρχές, γ) τη συ­νερ­γα­σία πολ­λών κρα­τι­κών ακα­δη­μαϊ­κών ιδρυ­μά­των, πα­νε­πι­στη­μί­ων και φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νιών και δ) την πρω­το­φα­νή και τε­ρά­στια διο­χέ­τευ­ση πόρων για την έρευ­να και την πα­ρα­γω­γή των εμ­βο­λί­ων.

Tα εμ­βό­λια mRNA φαί­νε­ται ότι απο­τε­λούν μια πολλά υπο­σχό­με­νη εναλ­λα­κτι­κή λύση ένα­ντι των συμ­βα­τι­κών εμ­βο­λί­ων, λόγω της υψη­λής ισχύ­ος τους, της δυ­να­τό­τη­τας για τα­χεία πα­ρα­γω­γή, του χα­μη­λού κό­στους και της ασφα­λούς χο­ρή­γη­σής τους.

Τα πει­ρα­μα­τι­κά δε­δο­μέ­να in vivo (σε ζώντα ορ­γα­νι­σμό) χρο­νο­λο­γού­νται από το 1990, όμως η εφαρ­μο­γή τους μέχρι πρό­σφα­τα πε­ριο­ρί­ζο­νταν από την αστά­θεια, την ανο­σο­γο­νι­κό­τη­τα (αυ­το­α­ντι­σώ­μα­τα από τον φορέα) και την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή in vivo χο­ρή­γη­ση του mRNA.

Οι  τε­χνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις έχουν πλέον ξε­πε­ρά­σει σε με­γά­λο βαθμό αυτά τα ζη­τή­μα­τα, και πολ­λές πλατ­φόρ­μες εμ­βο­λί­ων mRNA κατά μο­λυ­σμα­τι­κών ασθε­νειών (ιοί Zika, Influenza, Ebola, Toxoplasma,HIV, HCV, HPV κ.ά.), αλλά και διά­φο­ρων τύπου καρ­κί­νων (με­λά­νω­μα, καρ­κί­νος πνεύ­μο­να, καρ­κί­νος προ­στά­τη) έχουν δεί­ξει εν­θαρ­ρυ­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και στα ζωικά μο­ντέ­λα και σε αν­θρώ­πους.

Η χρήση του mRNA εμ­βο­λί­ου έχει πολλά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα σε σχέση με τα συμ­βα­τι­κά εμ­βό­λια  όπως η  ασφά­λεια: καθώς το mRNA είναι μια μη μο­λυ­σμα­τι­κή, μη εν­σω­μα­τω­μέ­νη πλατ­φόρ­μα σε  ιό, δεν υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα κίν­δυ­νος μό­λυν­σης ή με­ταλ­λα­ξο­γέ­νε­σης. Επι­πρό­σθε­τα το mRNA αποι­κο­δο­μεί­ται από φυ­σιο­λο­γι­κές κυτ­τα­ρι­κές διερ­γα­σί­ες μέσα σε λίγες ημέ­ρες. Οι διά­φο­ρες τρο­πο­ποι­ή­σεις κα­θι­στούν το mRNA πιο στα­θε­ρό, εν­σω­μα­τώ­νο­ντάς το σε μό­ρια-φο­ρείς και  επι­τρέ­πο­ντας τα­χεία πρό­σλη­ψη και έκ­φρα­ση στο κυτ­τα­ρό­πλα­σμα και την πα­ρα­γω­γή μιας πρω­τει­νης που είναι ίδια με την  πρω­τεί­νης S ( πρω­τεί­νη ακίδα) της επι­φά­νειας του κο­ρο­νοιού. Το ανο­σο­ποι­ή­τι­κό σύ­στη­μα  αντι­λάμ­βά­νε­ται την πρω­τεί­νη αυτή ως αντι­γό­νο που  ει­σέρ­χε­ται για πρώτη φορά στο εσω­τε­ρι­κό του ορ­γα­νι­σμού και ενερ­γο­ποιεί τους μη­χα­νι­σμούς άμυ­νας με την πα­ρα­γω­γή αντι­σω­μά­των και κύτ­τα­ρων  μνή­μης.

Τα εμ­βό­λια mRNA έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα τα­χεί­ας, φθη­νής και  με­γά­λης σε πο­σό­τη­τα πα­ρα­σκευ­ής,  κυ­ρί­ως λόγω των υψη­λών απο­δό­σε­ων με­τα­γρα­φής in vitro (στο ερ­γα­στή­ριο).

Τα δε­δο­μέ­να λοι­πόν υπο­δη­λώ­νουν ότι τα εμ­βό­λια mRNA έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να λύ­σουν πολ­λές από τις προ­κλή­σεις στην ανά­πτυ­ξη εμ­βο­λί­ων, τόσο για  μο­λυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες όπως η παν­δη­μία COVID-19, όσο και για τον καρ­κί­νο.

‌Σε αντί­θε­ση με άλλες κλι­νι­κές δο­κι­μές για εμ­βό­λια αυτή τη φορά συμ­με­τεί­χε πολύ με­γά­λος αριθ­μός εθε­λο­ντών, πε­ρί­που 40.000, με απο­τέ­λε­σμα να έχου­με πολύ γρή­γο­ρα δε­δο­μέ­να για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και την ασφά­λεια του εμ­βο­λί­ου. Μέχρι στιγ­μής έχουν εμ­βο­λια­στεί πάνω από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια πλη­θυ­σμού σε επτά χώρες, στη Βρε­τα­νία 650.000 με μόνο δύο πε­ρι­στα­τι­κά ανα­φυ­λα­κτι­κές αντι­δρά­σεις και στις ΗΠΑ πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο με πε­ρί­που πέντε πε­ρι­στα­τι­κά ανα­φυ­λα­ξί­ας. Ένα τέ­τοιο άλμα θα χρεια­στεί και πι­θα­νά να το δούμε και για τη δη­μιουρ­γία και πα­ρα­γω­γή αντι­ϊ­κών φαρ­μά­κων, πολλά από τα οποία βρί­σκο­νται σε δο­κι­μές.

‌Ε­πο­μέ­νως, η αρι­στε­ρά και το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα θα πρέ­πει ξε­κά­θα­ρα να διεκ­δι­κούν τον εμ­βο­λια­σμό, μα­ζι­κά, δη­μό­σια και δω­ρε­άν για όλες -ους.

‌Το πρό­βλη­μα δεν είναι ότι το εμ­βό­λιο πε­ριέ­χει… νερό, ή ου­σί­ες βλα­βε­ρές για τον ορ­γα­νι­σμό… Το πρό­βλη­μα είναι αλλού: ότι αυτή η δυ­να­τό­τη­τα των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων υπο­νο­μεύ­ε­ται από τις σχέ­σεις πα­ρα­γω­γής, δη­λα­δή από τον κα­πι­τα­λι­σμό και ιδιαί­τε­ρα στη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη εκ­δο­χή του.

‌Α­ντι­κει­με­νι­κά, υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση όλων των λοι­μω­δών ασθε­νειών που μα­στί­ζουν την αν­θρω­πό­τη­τα όπως π.χ. Έμπο­λα, Αids κλπ, αλλά πα­ρα­μέ­νουν ανα­ξιο­ποί­η­τες γιατί δεν υπάρ­χει το προσ­δο­κώ­με­νο κέρ­δος για τις φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες, όπως τώρα γί­νε­ται με τον COVID-19 (που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από δη­μό­σια κον­δύ­λια και μά­λι­στα εκ των προ­τέ­ρων, ενώ επι­πλέ­ον, αξιο­ποιεί­ται η πρό­ο­δος της επι­στή­μης από δη­μό­σια ακα­δη­μαϊ­κά ιδρύ­μα­τα-βλέ­πε και σχε­τι­κό άρθρο Μάικλ Ρο­μπερτς στο Rproject.gr).

‌Όλη η έρευ­να και η πα­ρα­γω­γή εμ­βο­λί­ων βρί­σκε­ται στα χέρια των με­γά­λων φαρ­μα­κευ­τι­κών εται­ρειών, που έτσι έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να εκ­βιά­ζουν τα κράτη και να πα­ρά­γουν και να δια­νέ­μουν τα εμ­βό­λια με βάση το κέρ­δος και τις δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες και όχι με βάση τις ανά­γκες, όπως των φτω­χών χωρών για πα­ρά­δειγ­μα.

Αντί να υπάρ­χει μία δια­κρα­τι­κή συ­νερ­γα­σία και αλ­λη­λεγ­γύη για τη δια­νο­μή του εμ­βο­λί­ου πα­ρα­κο­λου­θού­με εδώ και καιρό τον ανε­λέ­η­το αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα σε φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες και κράτη για το ποιος θα έχει τις με­γα­λύ­τε­ρες παρ­τί­δες του εμ­βο­λί­ου και με ποιες τιμές, είναι δε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή αρ­νεί­ται να δώσει στη δη­μο­σιό­τη­τα τις συμ­βά­σεις που έχουν υπο­γρα­φεί για την προ­μή­θεια των εμ­βο­λί­ων που θα πάρει η Ελ­λά­δα.

Ο Μαρξ έλεγε ότι ο κα­πι­τα­λι­στής δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για την υγεία του ερ­γά­τη όσο η κοι­νω­νία δεν τον υπο­χρε­ώ­νει. Αυτό που εν­δια­φέ­ρει τον κα­πι­τα­λι­σμό δεν είναι η υγεία των ερ­γα­ζό­με­νων, αλλά  η ανα­πα­ρα­γω­γή της ερ­γα­τι­κής δύ­να­μης. Και από αυτή την άποψη τον εν­δια­φέ­ρει να αντι­με­τω­πί­σει την παν­δη­μία: γιατί έχει τε­ρά­στια επί­δρα­ση στην ερ­γα­τι­κή δύ­να­μη, με εκα­τομ­μύ­ρια ερ­γα­το­ώ­ρες χα­μέ­νες, με τε­ρά­στια ποσά να πη­γαί­νουν για τη νο­ση­λεία όσων ασθε­νούν και την οι­κο­νο­μία να βυ­θί­ζε­ται σε ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη κρίση.

Για αυτό και τα κα­πι­τα­λι­στι­κά κράτη καί­γο­νται να αντι­με­τω­πί­σουν την παν­δη­μία, δη­μιουρ­γώ­ντας όμως ταυ­τό­χρο­να και ένα ερ­γα­σια­κό πλαί­σιο επι­στρο­φής στη μετά COVID-19 εποχή, με πολύ χει­ρό­τε­ρους όρους εκ­με­τάλ­λευ­σης.

Όμως τα ποσά που είναι πρό­θυ­μοι να δια­θέ­σουν οι κα­πι­τα­λι­στές για το σκοπό αυτό είναι όσο το δυ­να­τό λι­γό­τε­ρα και, με χρη­μα­το­δό­τη­ση μόνο του ιδιω­τι­κού τομέα, αρ­νού­με­νοι πει­σμα­τι­κά την ενί­σχυ­ση οποιασ­δή­πο­τε δη­μό­σιας δομής (από την υγεία, μέχρι την παι­δεία και τις συ­γκοι­νω­νί­ες). Για αυτό θα πρέ­πει να υπο­χρε­ω­θούν να το κά­νουν υπό την πίεση του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Όπως δεν υπάρ­χει γε­νι­κώς ασθέ­νεια, αλλά τα­ξι­κά αίτια των ασθε­νειών και της αρ­ρώ­στιας, έτσι δεν υπάρ­χει και γε­νι­κά θε­ρα­πεία για τις ασθέ­νειες: τα ποσά που θα δια­τε­θούν για την πρό­λη­ψη των ασθε­νειών και τη θε­ρα­πεία τους είναι απο­τέ­λε­σμα της τα­ξι­κής πάλης.

Στον αντί­πο­δα βρί­σκε­ται η πα­ρά­δο­ση του μπολ­σε­βι­κι­σμού: στις δύ­σκο­λες συν­θή­κες του 1918, με λαϊκό επί­τρο­πο υγεί­ας τον  Semashko, δια­μορ­φώ­νε­ται για πρώτη φορά στην ιστο­ρία ένα  εθνι­κό σύ­στη­μα υγεί­ας και η πρώτη προ­σπά­θεια για ολι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του ασθε­νούς. Δη­λα­δή με βάση το σύ­νο­λο της σω­μα­τι­κής και ψυ­χι­κής του κα­τά­στα­σης και όχι απλώς της απο­κα­τά­στα­σης της ερ­γα­τι­κής δύ­να­μης με επί­κε­ντρο την πρό­λη­ψη με την υγιει­νή των ερ­γα­σια­κών χώρων, τους μα­ζι­κούς εμ­βο­λια­σμούς και τα το­πι­κά κέ­ντρα υγεί­ας. Αυτή η προ­σπά­θεια ήταν που έθεσε τη βάση για τη σύγ­χρο­νη αντί­λη­ψη για την προ­λη­πτι­κή ια­τρι­κή και την πρω­το­βάθ­μια  φρο­ντί­δα υγεί­ας (διε­θνής δια­κή­ρυ­ξη της Αλμα Ατα, 1978,”Υγεία για όλους έως το έτος 2000″ )και για το σύ­στη­μα ασφά­λι­σης και υγεί­ας κα­θο­λι­κής κά­λυ­ψης από το κρά­τος (ιδρυ­τι­κός νόμος για το βρε­τα­νι­κό ΕΣΥ, 1948).

 

Οι εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης

Η κα­τα­πο­λέ­μη­ση κάθε  παν­δη­μί­ας, όπως και της τω­ρι­νής, του COVID-19, για να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή και ιδιαί­τε­ρα μπρο­στά στο νέο τρίτο κύμα (που όλοι ανα­μέ­νουν να έρθει  ακόμα πιο απει­λη­τι­κό) πρέ­πει να πλη­ροί τρεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις: πρώτη, η επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση (απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού-μα­ζι­κά τεστ και ιχνη­λά­τη­ση- απο­μό­νω­ση κρου­σμά­των και στε­νών επα­φών) για να στα­μα­τή­σει η εξά­πλω­ση του ιού, δεύ­τε­ρη, η επάρ­κεια του συ­στή­μα­τος υγεί­ας (υπο­δο­μές, προ­σω­πι­κό και θε­ρα­πευ­τι­κά μέσα πρω­το­βάθ­μιων κέ­ντρων υγεί­ας και νο­σο­κο­μεί­ων) για να αντι­με­τω­πι­στεί η νο­ση­ρό­τη­τα και τρίτη, η επί­τευ­ξη ανο­σί­ας με τον μα­ζι­κό  εμ­βο­λια­σμό. 

Η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας φέρει εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες για την μέχρι τώρα δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας:

Στις 26 Νο­εμ­βρί­ου 2020 η χώρα κα­τα­γρά­φει ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα πο­σο­στά θνη­σι­μό­τη­τας σε όλο τον κόσμο, με αριθ­μό θα­νά­των που καλ­πά­ζει μέχρι σή­με­ρα, καθώς μόνο τον Δε­κέμ­βρη εί­χα­με  2.266 θα­νά­τους, δη­λα­δή οι μισοί (48,5%) θά­να­τοι από την αρχή της παν­δη­μί­ας (2.266 σε σύ­νο­λο 4.672). Και το τρα­γι­κό­τε­ρο είναι ότι το τε­λευ­ταίο δί­μη­νο το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό (πάνω από 80%!!!) από τους αν­θρώ­πους που έχα­σαν την ζωή τους δεν νο­ση­λεύ­τη­καν σε κρε­βά­τι ΜΕΘ, γιατί απλά ήταν όλα γε­μά­τα!

Τα μέτρα επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης στο δεύ­τε­ρο κύμα αφο­ρού­σαν ένα lockdown απο­κλει­στι­κά για τη ζωή πέραν της ερ­γα­σί­ας: για την ψυ­χα­γω­γία (κλεί­σι­μο εστί­α­σης, απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας το βράδυ), αλλά και τον πε­ριο­ρι­σμό της δια­δή­λω­σης και των ελευ­θε­ριών συλ­λο­γι­κής έκ­φρα­σης (που θα εξα­σφά­λι­ζαν οι ορδές των ΜΑΤ του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη), αλλά όχι για την οι­κο­νο­μία, δη­λα­δή για τα κέρδη των ερ­γο­δο­τών.

Μέτρα που ήρθαν να αντι­με­τω­πί­σουν την έξαρ­ση της επι­δη­μί­ας, που προ­έ­κυ­ψε από το τυφλό άνοιγ­μα του του­ρι­σμού το κα­λο­καί­ρι και δεν το κα­τα­φέρ­νουν μέχρι σή­με­ρα, γιατί το ιϊκό φορ­τίο ήταν υψηλό και τα μέτρα κα­τα­πο­λέ­μη­σης απα­ρά­δε­κτα: χωρίς να αγο­ρα­στούν νέα μέσα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς, χωρίς κα­νέ­ναν έλεγ­χο αν εφαρ­μό­ζο­νται τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα στους χώ­ρους δου­λειάς, χωρίς κα­νέ­να μετρό στους κλει­στούς χώ­ρους των φυ­λα­κών, των κα­ταυ­λι­σμών, των στρα­το­πέ­δων, των προ­σφυ­γι­κώ­νcamps, χωρίς επαρ­κή δια­δι­κα­σία μα­ζι­κής ιχνη­λά­τη­σης και απο­μό­νω­σης των κρου­σμά­των.

Για αυτό η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρου­σιά­ζει το εμ­βό­λιο σαν πα­νά­κεια, για να κρύ­ψει αυτές τις εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες και για να μην πάρει κα­νέ­να μέτρο για την ενί­σχυ­ση του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας, ούτε  μέτρα προ­στα­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Η κυ­βέρ­νη­ση ορ­γά­νω­σε την πα­ρα­λα­βή μόλις δύο κου­τιών εμ­βο­λί­ων, με τε­λε­τουρ­γι­κό σαν το άγιο φως από τα Ιε­ρο­σό­λυ­μα, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η επι­χεί­ρη­ση “ελευ­θε­ρία” θα προ­χω­ρή­σει χωρίς προ­βλή­μα­τα.

Την επό­με­νη ημέρα βέ­βαια δεν δί­στα­σε να ακυ­ρώ­σει τον εμ­βο­λια­σμό «στους ήρωες με τις άσπρες μπλού­ζες» στο Σω­τη­ρία, για να εμ­βο­λια­στούν οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες και οι πα­ρα­τρε­χά­με­νοι.

Προς το παρόν η επι­χεί­ρη­ση “ελευ­θε­ρία” εξε­λίσ­σε­ται σε επι­χεί­ρη­ση-απά­τη, καθώς οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες διαρ­κώς μειώ­νουν με τις δη­λώ­σεις τους το πο­σο­στό του πλη­θυ­σμού που θα εμ­βο­λια­στεί μέχρι τον Ιού­νιο, ξε­κι­νώ­ντας από το 70%, συ­νε­χί­ζο­ντας στο 60% και 50% και διαρ­κώς τα νού­με­ρα πέ­φτουν…

Οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες μι­λού­σαν για τη δυ­να­τό­τη­τα εμ­βο­λια­σμού πάνω από δύο εκα­τομ­μύ­ρια πο­λι­τών κάθε μήνα. Από ό,τι δια­φαί­νε­ται μέχρι τώρα όμως, μέχρι το τέλος Μαρ­τί­ου θα έχουν πα­ρα­λά­βει από την Pfizer 1.255.800 δό­σεις, ενώ με αβέ­βαιες εκτι­μή­σεις δό­θη­κε το χρο­νο­διά­γραμ­μα για την πα­ρα­λα­βή των εμ­βο­λί­ων από τις υπό­λοι­πες φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες.

Το πρό­βλη­μα επάρ­κειας σε εμ­βό­λια και ρυθ­μού τρο­φο­δο­σί­ας των εμ­βο­λια­στι­κών κέ­ντρων φά­νη­κε στις 31/12/20, όπου ακυ­ρώ­θη­καν οι εμ­βο­λια­σμοί COVID-19 του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να ξε­κι­νή­σουν τη Δευ­τέ­ρα 4/1, σε πολλά  νο­σο­κο­μεία και Κέ­ντρα Υγεί­ας όλης της χώρας. Αλλά ακόμα και εάν η επάρ­κεια και η αλυ­σί­δα τρο­φο­δο­σί­ας των εμ­βο­λί­ων ομα­λο­ποι­η­θεί  ζη­τού­με­νο και ερω­τη­μα­τι­κό είναι με ποιο προ­σω­πι­κό θα λει­τουρ­γή­σουν τα εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα. Γιατί πέρα από τις χρό­νιες ελ­λεί­ψεις, ένα με­γά­λο τμήμα του προ­σω­πι­κού θα συ­νε­χί­σει να λει­τουρ­γεί τα ια­τρεία COVID-19. Είναι πρα­κτι­κά αδύ­να­τον οι υπάρ­χο­ντες νο­ση­λευ­τές και οι επι­σκέ­πτες υγεί­ας, που θα πραγ­μα­το­ποιούν κατά κύριο λόγω τους εμ­βο­λια­σμούς, να κα­λύ­ψουν τα 1.018 εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα, που θα μπο­ρού­σαν να εμ­βο­λιά­σουν 2.117.440 αν­θρώ­που­ςκά­θε μήνα σε δύο βάρ­διες, πρω­ι­νή και απο­γευ­μα­τι­νή, με έξι μέρες την εβδο­μά­δα ερ­γα­σία, σύμ­φω­να με τα λε­γό­με­να του Υπ. Υγεί­ας.

Εν­δει­κτι­κό κα­μπα­νά­κι, επι­λο­γών των αντί­στοι­χων κυ­βερ­νή­σε­ων με τη δική μας, όπως της Βρε­τα­νι­κής, είναι η από­φα­ση να μειώ­σουν τις απαι­τού­με­νες δό­σεις του εμ­βο­λί­ου από δυο σε μια ή και η ανά­μει­ξη εμ­βο­λί­ων!!! Παί­ζουν στα ζάρια την υγεία των λαών, μέσα κι έξω από την ΕΕ!

Όπως και στην πε­ρί­πτω­ση των τεστ και των κλι­νών ΜΕΘ έχου­με τα­ξι­κές επι­λο­γές της κυ­βέρ­νη­σης: αυτό που δια­φαί­νε­ται με τους μέχρι τώρα ρυθ­μούς οι υγειο­νο­μι­κοί, ηλι­κιω­μέ­νοι και οι ευ­πα­θείς ομά­δες θα εμ­βο­λια­στούν στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση ως τον Ιού­νιο και μόνο τότε θα έχει έρθει η σειρά και του υπό­λοι­που πλη­θυ­σμού.

Ακόμα πιο προ­κλη­τι­κή είναι η ρα­τσι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση χι­λιά­δων κα­τοί­κων της χώρας, που ενώ, κατά δη­λώ­σεις των ίδιων των κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, ζουν σε αυ­ξη­μέ­νου κιν­δύ­νου συν­θή­κες, δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται σε κα­νέ­να σχε­δια­σμό, ούτε καν στον αρ­χι­κό και συμ­βο­λι­κό, όπου πήραν μέρος, εκτός από την ανώ­τε­ρη πο­λι­τι­κή ηγε­σία (πρό­ε­δρος της Δη­μο­κρα­τί­ας, πρω­θυ­πουρ­γός, αρ­χη­γοί κομ­μά­των), οι στρα­τιω­τι­κές κι εκ­κλη­σια­στι­κές ηγε­σί­ες. Απου­σιά­ζουν εντυ­πω­σια­κά από κάθε συ­ζή­τη­ση για εμ­βο­λια­σμό οι ρομά, οι με­τα­νά­στες, οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι, ενώ γι’ αυ­τούς προ­βλέ­πο­νται μόνο απα­ξί­ω­ση, πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση κι ακόμα με­γα­λύ­τε­ροι πε­ριο­ρι­σμοί κάθε ελευ­θε­ρί­ας, δι­καιω­μά­των, ζωής, εντέ­λει!

Ταυ­τό­χρο­να η αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση κλι­μα­κώ­νε­ται:

Μετά το χει­ρο­κρό­τη­μα για τους υγειο­νο­μι­κούς ήρθε το φτύ­σι­μο: απάτη η έντα­ξη στα ΒΑΕ, απάτη η μο­νι­μο­ποί­η­ση των επι­κου­ρι­κών, απάτη η χο­ρή­γη­ση δώρου Χρι­στου­γέν­νων…

Τα ίδια και χει­ρό­τε­ρα γί­νο­νται και στους υπό­λοι­πους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους: κα­τάρ­γη­ση του οκτα­ώ­ρου στην πράξη και απλή­ρω­τη 10ωρη ερ­γα­σία, ανα­στο­λή συμ­βά­σε­ων, απο­λύ­σεις.

Αυτή είναι η έγνοια της κυ­βέρ­νη­σης της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας: η κερ­δο­σκο­πία των ιδιω­τι­κών ομί­λων, η μεί­ω­ση του Δη­μο­σί­ου και το χτύ­πη­μα των ερ­γα­τών, ώστε μετά την παν­δη­μία τα αφε­ντι­κά να βγουν με κα­λύ­τε­ρους τα­ξι­κούς συ­σχε­τι­σμούς σε βάρος των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών δι­καιω­μά­των.

Απέ­να­ντι σε αυτήν την πο­λι­τι­κή το ορ­γα­νω­μέ­νο ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα πρέ­πει να απα­ντή­σει και να διεκ­δι­κή­σει:

Μα­ζι­κό δη­μό­σιο και δω­ρε­άν εμ­βο­λια­σμό για όλες -ους, όχι στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τον εθνι­κι­σμό των εμ­βο­λί­ων, όχι στον εμ­βο­λια­σμό της αρι­στο­κρα­τί­ας σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών τά­ξε­ων, κρα­τι­κή φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία και δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες για να εξα­σφα­λι­στούν εμ­βό­λια για όλες τις χώρες, εμ­βό­λια για την ερ­γα­τι­κή τάξη όχι για τους λί­γους και εκλε­κτούς, εμ­βό­λια μαζί με τους υγειο­νο­μι­κούς  σε ομά­δες ερ­γα­ζο­μέ­νων που βρί­σκο­νται σε κα­θη­με­ρι­νό κίν­δυ­νο: οδη­γοί κα­θα­ρι­στές, υπάλ­λη­λοι supermarket, ερ­γά­τες της βιο­μη­χα­νί­ας, ερ­γά­τες γης, με­τα­νά­στες, ρομά κλπ, άμεση ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ και της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, με κλί­νες ΜΕΘ και κλί­νες  με χο­ρή­γη­ση οξυ­γό­νου υψηλή ροής, μα­ζι­κά και συ­ντα­γο­γρα­φού­με­να τεστ στον πλη­θυ­σμό και τους χώ­ρους δου­λειάς, από τις δομές της ΠΦΥ, ανά­πτυ­ξη κέ­ντρων υγεί­ας με 24ωρη λει­τουρ­γία και δυ­να­τό­τη­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης και νο­ση­λεί­ας στο σπίτι. Για να γί­νουν όλα αυτά πάνω από όλα χρεια­ζό­μα­στε επει­γό­ντως προ­σω­πι­κό, χρεια­ζό­μα­στε μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού και μο­νι­μο­ποί­η­ση όλου του επι­κου­ρι­κού προ­σω­πι­κού!

 

Αντώνης Καραβάς

 

*Πα­θο­λό­γος του ΚΥ Ηλιού­πο­λης, μέλος της πα­ρά­τα­ξης ΕΚΑ στην ΕΙ­ΝΑΠ-ΟΕΝ­ΓΕ. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο Rproject

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα

Τσαμέρια

Πρώτη φορά για τους Τσάμηδες, άκουσα στον στρατό. Εκεί, δηλαδή, όπου όλα τα παιδιά που έβλεπαν πρώτη φορά έναν «μειονοτικό» από κοντά, είχαν μαζευτεί γύρω

“Βγάλτε το σκασμό, ΕΞΩ οι Ναζί…”

Οι οπαδοί της Άιντραχτ βάζουν τους Αυστριακούς φασίστες της Ζάλτσμπουργκ στη θέση τους Χτες η Άιντραχτ Φρανκφούρτης υποδεχόταν την αυστριακή Ζάλτσμπουργκ για τη φάση των